میتوان گفت توراشیعه اثناعشری؟

فرض کن حضرت مهدی به تو مهمان گردد

 

ظاهرت هست چنانیکه خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

خانه ات لایق اوهست که مهمان گردد؟

لقمه ات درخوراوهست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه وسالم زهمه داراییت

داری انقدرکه یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه توراچک بکند؟

باچنین شرط که درحافظه دستی نبری؟

واقفی برعمل خویش توبیش ازدگران

میتوان گفت توراشیعه اثناعشری؟

 

/ 0 نظر / 19 بازدید