امیدواری

 

خدا گفت : ببریدش جهنم

 

برگشت و نگاهی به خدا کرد .

 

خدا گفت نبرینش  !!!!

 

او را به بهشت ببرین

 

فرشتگان سوال کردند چرا !!؟؟؟

 

جواب آمد :

 

چون او هنوز به من امیدوار است .

/ 0 نظر / 6 بازدید