در نمازمان چقدر به خدا توجه داریم؟؟؟

روزی مجنون از روی سجاده ی شخصی که در حال نماز بود عبور کرد ،

مرد نمازش را شکست و گفت : مردک من در حال راز و نیاز با خدای خویش بودم.

مجنون با لبخند  گفت : من عاشق دختری هستم و تو را ندیدم ! تو عاشق خدایی و مرا دیدی !!!؟

 

/ 0 نظر / 18 بازدید